Zdraví

Jaký je rozdíl mezi ARO, JIP a NIP a jaký je jejich účel

Před dvěma lety, na jaře roku 2020, se v souvislosti s pandemií Coronaviru do povědomí každého běžného občana dostala označení běžně používaná ve zdravotnictví – ARO a JIP. S nastalou situací tak vzrostl zájem laiků dozvědět se, co přesně tyto dvě třípísmenné zkratky představují a co je náplní práce lékařů, kteří si vybrali za místo výkonu svého povolání anesteziologicko-resuscitační oddělení, či jednotku intenzivní péče.

V tomto článku se dozvíte hlavní rozdíly mezi ARO a JIP, jejich vybavení a funkce v nemocnicích. Rovněž se podíváme na obor medicíny anesteziologie a řekneme si, co je náplní práce anesteziologa.

Co je to ARO (Anesteziologicko-resuscitační oddělení)?

ARO, celým názvem anesteziologicko-resuscitační oddělení je nemocniční oddělení specializující se na poskytnutí péče anesteziologické, resuscitační a intenzivní medicíny. Součástí je rovněž algesiologická péče, jejímž účelem je poskytnutí úlevy pacientům s chronickými a dlouhodobými bolestmi, které mají stanovený původ, ale jejich léčba je obtížná (např. bolesti zad, kloubů, hlavy apod.).

Se souvislostí s ARO se můžete setkat s následujícími označeními, které mohou představovat názvy jednotlivých úseků tohoto oddělení, anebo popisovat péči, kterou nabízejí.

 1. Lůžková stanice ARO

Hlavní specifikací ARA je technologické vybavení lůžek, které umožňuje nepřetržité detailní sledování životních funkcí pacienta a rychlé zhotovení a vyhodnocení některých vyšetřovacích a zobrazovacích metod. Nezávislost na běžných laboratorních a zobrazovacích metodách umožňuje okamžitou reakci lékařského personálu na život ohrožující změny ve zdravotním stavu pacienta.

 1. Anesteziologická péče

Náplní práce anesteziologického týmu, který představuje lékař a sestra, je navození anestezie (celkové, či regionální), sledování životních funkcí pacienta, perioperační (během zákroku) a následná pooperační péče až do odeznění anestezie, jejíž náplní je i uvolnění od bolesti.

 1. Resuscitační péče

Rovněž jsou zde pacienti, jimž selhává, či hrozí selhání, jedné či více ze základních životních funkcí – vědomí, dýchání, oběhu. Dále pacienti po těžkých operacích – jako jsou například výměny kloubů – a ti, kteří utrpěli rozsáhlá těžká zranění například při autonehodě.

 1. Resuscitační tým

Resuscitační tým je tým lékařů, který reaguje na tísňová volání z ostatních oddělení nemocnice mimo oddělení ARO. Vybavením připomíná zhruba posádku první lékařské pomoci. Označuje se zkratkou RT, či MET z anglického medical emergency team.

 1. Algeziologická péče – ambulance léčby bolesti

Nakonec oddělení ARO poskytuje klinickou péči o pacienty trpícími chronickými bolestmi déle než 3-6 měsíců, jejichž řešení léčbou je obtížné i přes známou příčinu. Uvolnění od bolestí poskytuje jak hospitalizovaným pacientům, tak i ambulantně na doporučení odborného či praktického lékaře. Lékař pracující na ambulanci bolesti musí být specializován v oboru Algeziologie.

Zajímavostí je, že ICU, neboli Intensive Care Unit, označení, které pravděpodobně znáte z amerických filmů a seriálů ze zdravotnického prostředí, se váže právě k samostatnému oddělení nemocnice. V češtině mu tedy lépe odpovídá ARO, než jednotka intenzivní péče (JIP), jak se běžně překládá.

Kdo je to anesteziolog? A co je jeho práce?

Pod označením anesteziolog si asi každý nejdříve představí lékaře, který pacienta před operací uspí a pak ho předá chirurgovi, který má pak na starosti samotný operační výkon. I z tohoto důvodu je anesteziologie často opomíjeným odvětvím medicíny a je na ni hleděno svrchu. Anesteziologie je však velice komplexní a sofistikovaný obor, který vyžaduje hluboké vzdělání, přesnost a bdělost.

Hlavní náplní práce anesteziologa je sledování životních funkcí pacienta, a to ať už během operace nebo před i po samotném výkonu. Práce anesteziologa začíná již předoperačním vyšetřením, ve kterém zjistí celkový zdravotní stav pacienta a kontraindikace, na jejichž základě určí nejoptimálnější způsob péče. Krom navození různých forem anestézie – lokálních, či celkových narkóz s nebo bez intubace – musí během operace sledovat vitální funkce a komunikovat s celým týmem lékařů a sester aktuální stav pacienta. Tento monitoring setrvává u pacientů po vážných operacích, v kritických stavech, či v ohrožení života.

Co je to JIP (Jednotka intenzivní péče)?

Oproti ARO nepředstavuje jednotka intenzivní péče (JIP) samostatné nemocniční oddělení, ale pouze část, tedy jednotku, specifického oddělení se samostatnou odborností. Zda mají jednotlivé obory medicíny i příslušné JIP závisí na finančních možnostech nemocnice. Krom oborových JIP může být sdruženo více medicínských oborů v oddělení multioborové JIP. Oborové typy JIP jsou například:

 • Novorozenecká (neonatologická) JIP
 • Dětská (pediatrická) JIP
 • Psychiatrická JIP
 • Koronární jednotka (koronární JIP) pro srdeční příhody
 • Kardiovaskulární JIP
 • Mobilní JIP
 • Chirurgická JIP
 • Ortopedická JIP
 • Gynekologicko-porodnická JIP
 • Interní JIP
 • Jednotka pro noční intenzivní zotavení (pro operace s krátkodobou hospitalizací)
 • Neurologická JIP
 • Iktová jednotka (JIP pro léčbu pacientů s cévní mozkovou příhodou)
 • Popáleninová JIP
 • Úrazová (traumatologická) JIP
 • Respirační JIP
 • Geriatrická JIP
 • Metabolická JIP
 • Infekční JIP
 • Kardiochirurgická JIP
 • Neurochirurgická JIP
 • Covidová JIP

Jednotka intenzivní péče disponuje mnoha zařízeními a systémy pro sledování životních funkcí a jejich zajištění. Například mechanické ventilátory, srdeční monitory, defibrilátory, zařízení pro udržení funkce ledvin (dialýza), katétry, odsávací pumpy, drény, nejrůznější léky od sedativ, přes analgetika po antibiotiky.

Ti, kteří zajištují chod jednotky intenzivní péče, se nazývají intenzivisti. Jsou to lékaři, kteří po dostudování medicíny a získání atestace v jednom ze základních medicínských oborů (anesteziologie, dětská chirurgie, dětské lékařství, diabetologie a endokrinologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, infekční lékařství, kardiochirurgie, kardiologie, klinická onkologie, neurochirurgie, neurologie, ortopedie, pneumologie a ftizeologie, popáleninová medicína, traumatologie, urologie nebo vnitřní lékařství), následně obdrželi osvědčení z nástavbového oboru intenzivní medicíny.

Oddělení následné intenzivní péče (NIP)

Krom jednotky intenzivní péče a anesteziologické-resuscitačního oddělení je součástí některých nemocnic i oddělení následné intenzivní péče nesoucí zkratku NIP. Těchto oddělení je v současné době na území ČR zhruba 50. Pacienty na lůžkách NIP typicky představují osoby po kraniotraumatu či po kardiopulmonární resuscitaci, u nichž se čeká na zlepšení zdravotního stavu, konkrétně k nabytí vědomí.

Podobné články

Back to top button