Novinky a aktualityPeníze

Změna akciových společností v roce 2021

Na začátku roku 2021 nabyla účinnosti novela, kterou došlo ke změně zákona o obchodních korporacích. Nejdiskutovanější a pravděpodobně největší změna se týká akciových společností, jejich vnitřní sktruktury a řízení.

Co je akciová společnost a jak funguje

Akciová společnost je jedním z druhů obchodních společností, která bývá ve většině případů využívána k podnikání. Společníci akciové společnosti se označují jako akcionáři a jejich účast ve společnosti dokládá jedna nebo více akcií, které lze následně převádět. Pro vznik akciové společnosti je třeba základní kapitál ve výši minimálně 2 000 000 Kč (nebo také € 80 000) a vyhotovení stanov ve formě notářského zápisu. Společnost si můžete založit sami nebo využít služeb některého z poskytovatelů, který nabízí již založené firmy na prodej, což Vám ušetří spoustu času i starostí.

Akciové společnosti rozdělujeme do dvou skupin podle jejich vnitřního sytému fungování. Mohou mít buď monistickou nebo dualistickou vnitřní sktrukturu:

  • Akciové společnosti s dualistickou strukturou mají představenstvo, které je statutárním orgánem a jedná za společnost se třetími osobami, a dozorčí radu, která plní funkci kontrolního orgánu a dohlíží nad hospodařením společnosti a rozhodováním představenstva.
  • Akciové společnosti s monistickou strukturou měly doposud statutárního ředitele, kterému příslušelo obchodní vedení společnosti, a správní radu, v jejímž čele stál předseda, která určovala základní zaměření společnosti a dohlížela na jeho řádný výkon.

Každá akciová společnost má bez ohledu na její systém vnitřního uspořádání také valnou hromadu, kterou tvoří všichni akcionáři. Valná hromada se zpravidla schází pouze několikrát ročně a rozhoduje o otázkách směřování společnosti z dlouhodobého hlediska.

Změny zavedené novelou se příliš nedotýkají společností s dualistickým systémem, ale u monistických akciových společností je třeba provést rozsáhlé změny.

O jaké změny se jedná?

Největší změna spočívá v úplném zrušení funkce statutárního ředitele. Veškerá jeho dosavadní působnost přechází na správní radu, která zůstává jediným povinně zřizovaným orgánem společnosti. Správní radě tak bude náležet jak funkce statutárního orgánu spočívající zejména v zastupování společnosti vůči veřejnosti a rozhodování o každodenních otázkách fungování společnosti, tak také funkce orgánu kontrolního.

Do kdy je třeba provést změny?

Společnosti založené po 1.1.2021 musí respektovat aktuální znění zákona. Není tak možné založit akciovou společnost, která by počítala s funkcí statutárního ředitele.

Starší společnosti mají na rozdíl od nově založených k provedení změn čas do konce roku. Od 1.1.2022 musejí být stanovy přizpůsobeny aktuální právní úpravě.

Jaké následky by mělo neprovedení změn?

Ujednání, která by po 1.1.2022 odporovala donucujícím ustanovením zákona, pozbydou od tohoto dne účinnosti. Na místo nich bude aplikována právní úprava obsažená v zákoně.

Podobné články

Back to top button