Novinky a aktuality

Kotlíková dotace 2021 - co je třeba vyřídit pro úspěšnou žádost

Ačkoli příjem žádostí pro kotlíkovou dotaci pro rok 2020 skončil, nevěšte hlavu. Je tu nová výzva pro rok 2021, která může vyřešit vaše problémy se starým kotlem jednou pro vždy.

Kdo může o dotaci žádat?

Žádat mohou majitelé rodinných domů, nicméně musí splnit podmínku, aby jejich domy byly vytápěny kotly na pevná paliva s ručním přikládáním spadající do třídy 1. a 2. dle ČSN 303-5. Do jaké třídy spadá váš kotel poznáte podle výrobního štítku na kotli, nebo podle jeho dokumentace. Kotle 1. a 2. třídy jsou zahrnuty do dotace zejména proto, že od září 2022 už se nebudou smět používat.

Další podmínku, kterou musí majitel domu splnit je fakt, že kotel, který chce v rámci dotace vyměnit, musí dům vytápět minimálně z 50 % a dům samotný nesmí mít více než tři bytové jednotky. Kdo naopak ale v této výzvě žádat nesmí, jsou majitelé chat, hotelů, penzionů, ubytoven a bytových domů, které mají více jak 3 samostatné byty.

Týká se dotace jen kotlů?

Kotlíková dotace se nevztahuje se jen  na kotle na biomasu, ale také na solární systémy a tepelná čerpadla typu voda-voda, země – voda, vzduch – voda.  Možností, jak inovovat topení ve vašem domě tedy máte více, a je jen na vás, jakou variantu si zvolíte. A nemusíte zůstat u jedné, je možné je i kombinovat, nicméně v rámci výše dotace jste limitováni maximální možnou poskytnutelnou částkou. Například na kombinaci tepelného čerpadla a fotovoltaiky můžete získat maximálně 170 000 Kč.

Rozhodnete-li se pro jen jednu z variant, maximální možné limity jsou u tepelného čerpadla nejvýše 120 000 Kč, v případě kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva nejvýše 120 000 Kč, u kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva maximálně 100 000 Kč a v případě plynového kondenzačního kotle máte možnost čerpat až 95 000 Kč.

Co k vyřízení dotace potřebuji?

V první řadě určitě potřebujete žádost o poskytnutí dotace s tím, že každý kraj má svoji vlastní vzorovou žádost o kotlíkové dotace.

Pak samozřejmě musíte doložit, že váš starý kotel splňuje podmínky pro dotaci. Tedy doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího. Tento doklad slouží k prokázání třídy kotle. Lze jej ale nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu původního kotle, například fotografií štítku kotle, technickou dokumentací apod. U kotlů vlastní výroby, kde není třída stanovena výrobcem, je možné využít čestného prohlášení, že třída kotle je neznámá.

Dokládáte také fotodokumentaci stávajícího kotle a jeho napojení na otopnou soustavu a komín. Fotodokumentaci raději pořiďte z více pohledů, aby bylo dobře vidět nejen napojení kotle na otopnou soustavu, ale také i spalinové cesty.

Doložení informací o vašem bankovním účtu je dalším, ale nezbytným krokem. Nejvhodnější je doložit kopii potvrzení o vedení účtu nebo, pokud ji najdete, smlouvu o zřízení vašeho účtu. Nicméně pozor – účet musí být veden na žadatele, nemůžete tedy využít účet některého ze členů rodiny.

Je-li nemovitost psána na více osob, budete také potřebovat souhlas spoluvlastníka s dotací a plnou moc k tomu, abyste mohli řešit žádost i za něj.

Co mám doložit, až mi dotace bude schválena?

V první řadě dokládáte fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného kotle, a z fotografií musí být jasně poznat, že se jedná o stejný kotel, který jste v žádosti chtěli vyměnit. K fotodokumentaci přikládáte také kopii dokladu o likvidaci kotle. Kotel musí být zlikvidován ekologicky, dokládáte tedy potvrzení například ze sběrny nebo výkupu kovů.

Kopie účetních dokladů jsou další povinnou přílohou a potřebujete je, aby bylo možno zjistit, kolik vás reálně výměna kotle stála. Můžete využít faktury, paragony, smlouvy o dílo – a samozřejmě také musíte doložit doklady o jejich úhradě. Dotace je vyplácena zpětně, až po uhrazení výměny kotle.

Dále je na řadě fotodokumentace nového zdroje tepla a ideálně fotografie výrobního štítku. S ní dokládáte také kopii revizní zprávy o uvedení nového zdroje tepla do provozu a kopii protokolu o revizi spalinové cesty – nebo chcete-li, revizi komína v případě, že se jedná o nový kotel na biomasu.

Nicméně kraj, ve kterém žijete, si může stanovit ještě i další doplňkové doklady, které od vás bude chtít vidět.

Podobné články

Back to top button